Term papers writing service


Perbezaan konsep tamadun islam dan tamadun barat

Al-Quran Al-Quran merupakan sumber utama yang mengarahkan perjalanan tamadun sepanjang sejarah perkembangannya. Oleh itu pembangunan tamadun Islam mendapat hidayah daripada kitab al-Quran khususnya dalam memantapkan beberapa aspek nilai yang menjadi asas orientasi mukmin dalam merancang dan melaksanakan pembangunan tamadunnya.

Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s. Di dalamnya terkandung risalah Islam yang merangkumi ilmu, hikmat dan petunjuk berkaitan dengan kepercayaaan, ibadat, kemasyarakatan, pentadbiran, hukum dan isi pengajaran yang berkaitan dengan hidup. Al-Quran juga merupakan mukjizat kepada Nabi Muhammad yang kekal sepanjang zaman.

Al-Sunnah Al-Sunnah didefinisikan sebagai apa yang datang daripada Rasulullah s. Dalam konteks tamadun Islam, al-Sunnah merupakan sumber yang kedua selepas al-Quran. Al-Quran menyediakan panduan sedangkan al-Sunnah pula berperanan melaksanakannya. Kedua-dua sumber ini merupakan sumber perbezaan konsep tamadun islam dan tamadun barat umat Islam untuk membentuk, membangun dan mengembangkan tamadun mereka. Dari sinilah datangnya dorongan dan semangat mereka untuk menerokai alam kemajuan di segenap bidang.

Segala kemajuan yang dicipta dikehendaki mengikuti lunas-lunas yang telah ditentukan oleh kedua-dua sumber ini. Malah ia merupakan asas yang ketiga dalam pembinaan hukum Islam.

Ijtihad dilakukan dengan berpandukan kepada dasar-dasar umum dan roh yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah. Dalam hal ini bukan semua orang boleh mengeluarkan hukum syarak. Di antara syarat-syarat yang perlu ada pada seseorang mujtahid ialah orang yang benar-benar menguasai bahasa Arab dan ertikata yang sebenarnya memahami al-Quran dalam erti kata mengetahui ayat-ayat yang nasikh dan mansukh dan sebagainya. Memahami hadith dengan betul dan boleh meneliti dengan baik.

Mengetahui kaedah-kaedah mengambil hukum, mengetahui masalah-masalah yang telah diijmakkan dan berbagai-bagai lagi. Berhubung dengan dalil kebenaran menggunakan ijtihad; Muaz Bin Jabal yang diutuskan oleh Rasulullah ke negeri Yaman.

Tamadun Islam dan Tamadun Asia

Baginda bertanya kepada Muaz apa yang beliau akan lakukan sekiranya dikemukakan sesuatu masalah? Rasulullah gembira dengan pendapat Muaz itu.

 1. Ini bermakna tamadun Islam sangat sesuai dengan segala situasi dan menepati keperluan dan peredaran zaman. It is convenient to begin with hume's view the freedom of assent in descartes and hume that descartes regards human beings as more mature and grown up,.
 2. Dalam hal ini bukan semua orang boleh mengeluarkan hukum syarak.
 3. Kedua-dua sumber ini merupakan sumber inspirasi umat Islam untuk membentuk, membangun dan mengembangkan tamadun mereka. Memelihara harta benda v.
 4. Ia menjadi asas kehidupan bagi orang Barat sejak beribu-ribu tahun dahulu setelah negara-negara Barat dikuasai oleh agama Kristian yang menjadi empayar Rom dan Byzantine.
 5. Essay on the crucible rhetorical analysis 902 words 4 pages the crucible rhetorical analysis in a society where the thoughts and opinions of people are meant to blend in, a division. Perkembangan tamadun Islam berpegang kepada konsep ummah dan tidak disandarkan kepada sesuatu bangsa atau sempadan geografi tertentu dan inilah yang membezakannya dengan tamadun lain seperti tamadun China, Greek, Parsi atau tamadun Barat hari ini.

Islam tidak menolak segala hasil tamadun asing yang tidak bercanggah dengan nilai-nilai Islam. Islam bersifat terbuka kepada semua tamadun selagi ianya tidak bercanggah dengan nilai Islam. Berdasarkan keistimewaan inilah tamadun Islam berkembang dengan cemerlang. Begitu juga menurut beliau lagi, Islam tidak menentang perkembangan kemajuan dan tamadun lain selama ia mendatangkan kebaikan kepada manusia.

Tamadun Islam tampil menentang tamadun-tamadun palsu dan akan berjuang sedaya upaya untuk melindungi umat manusia dari kemusnahan. Memelihara jiwa dan nyawa ii.

Memelihara maruah dan keturunan vi. Memelihara harta benda v. Memelihara hak dan kebebasan 1. Matlamat tamadun Barat hanya perbezaan konsep tamadun islam dan tamadun barat di sekitar melahirkan hubungan harmonis di antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitar atas dasar perhubungan yang berbentuk material semata-mata tanpa mengambilkira aspek spritual akidah dan akhlak.

Matlamat tamadun Islam ialah menjalinkan hubungan di antara manusia dengan Allah sebagai pencipta alam, di antara manusia sesama manusia dan di antara manusia dengan alam sekelilingnya. Oleh itu hubungan manusia dengan Allah adalah sebagai perkara utama yang perlu ditekankan dan sebagai perbezaan konsep tamadun islam dan tamadun barat kepada manusia untuk menjalin hubungan sesama mereka dan menjalinkan hubungan dengan alam. Hubungan yang wujud itu meliputi hubungan fizikal dan metafizik, kebendaan dan kerohanian.

Allah menjadikan manusia dengan tujuan untuk menghambakan diri kepada-Nya iaitu untuk beribadah kepada-Nya seperti yang diterangkan di dalam firman-Nya yang bermaksud: Ini akan dapat mewujudkan fenomena yang dikehendaki Islam iaitu manusia meletakkan Allah sebagai keutamaan yang teratas dalam setiap agenda.

Dalam hal ini Rasulullah s. Manusia pada setiap masa perlu menghubungkan diri sesama manusia dalam segenap bidang kehidupan. Masyarakat Islam ialah sebuah masyarakat yang bersifat universal. Islam terbuka kepada seluruh umat manusia tanpa memandang kepada perbezaan jenis, warna kulit, bahasa, bangsa, adat resam serta tidak terbatas kepada lingkungan geografi.

Apa yang dikehendaki oleh Islam ialah saling kenal mengenal serta mengadakan hubungan yang baik sesama manusia dalam segenap lapangan hidup sama ada yang berupa peribadi atau kemasyarakatan.

Perbezaan yang sedia ada seperti perbezaan warna kulit, kelainan keturunan, bahasa dan bangsa adalah menggambarkan kebesaran Allah serta sebagai satu rahmat kepada manusia.

Ini juga dapat menyedarkan manusia bahawa mereka sebenarnya saling memerlukan di antara satu sama lain. Ini diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya yang bermaksud: Sesungguhnya Kami telah ciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang wanita, lalu Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal.

Nilai sebagai manusia tidak terjamin, kemanusiaan sudah luput lalu nilai-nilai kebinatangan yang menjadi pegangan orang yang tidak berakidah.

 • Pope john paul ii's fides et ratio the basic human desire the author of wisdom explicitly affirms that the study of nature is a path to god note;
 • Perbezaan peranan yang dimainkan melahirkan pembahagian kerja seterusnya wujud suatu bentuk ekonomi bandar;
 • Dari sinilah datangnya dorongan dan semangat mereka untuk menerokai alam kemajuan di segenap bidang;
 • Perbezaan yang sedia ada seperti perbezaan warna kulit, kelainan keturunan, bahasa dan bangsa adalah menggambarkan kebesaran Allah serta sebagai satu rahmat kepada manusia.

Pada hari ini isu-isu perbezaan bangsa, warna kulit dan etnik menjadi penghalang besar kepada wujudnya kesatuan di kalangan manusia. Berbeza sekali dengan Islam yang menyeru kepada konsep persaudaraan sejagat. Keanggotaannya terbuka luas untuk semua umat manusia tanpa mengira darjat atau keturunan. Hubungan Manusia Dengan Alam Manusia ditugaskan sebagai khalifah yang diamanahkan oleh Allah untuk memakmurkan alam ini.

Segala kemakmuran dan kerosakan yang berlaku di alam ini akan dipersoalkan oleh Allah. Hubungan manusia dengan alam sejagat boleh dibahagikan kepada: Manusia dituntut supaya mengasihani dan mempunyai perasaan kasih sayang dan belas kasihan sesama makhluk walaupun terhadap haiwan. Mereka harus mengambil kira kemakmuran dan keselesaan setiap makhluk yang ada di alam ini. Kerosakan dan kemusnahan yang berlaku ke atas makhluk bererti mereka melanggar perintah Allah dan akan menerima balasan. Kegagalan manusia memegang amanah Allah ini membawa kesan terhadap alam sekitar malah kehidupan mereka sendiri.

Segala kerosakan yang berlaku di alam ini adalah hasil daripada tindakan atau perlakuan manusia itu sendiri. Keadaan ini telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya yang bermaksud: Penggunaan tulisan adalah salah satu ciri penting tamadun Islam. Tulisan mempercepatkan proses penyebaran kebudayaan Islam dan seterusnya mempergiatkan perkembangan ilmu yang memberi kesan terhadap perubahan dalam semua aspek kehidupan manusia.

 • Kegagalan manusia memegang amanah Allah ini membawa kesan terhadap alam sekitar malah kehidupan mereka sendiri;
 • Mereka harus mengambil kira kemakmuran dan keselesaan setiap makhluk yang ada di alam ini;
 • Tidak terikat kepada bangsa-bangsa tertentu atau tempat tertentu tetapi ia milik seluruh manusia yang berpegang kepada al-Din;
 • Ini bermakna tamadun Islam sangat sesuai dengan segala situasi dan menepati keperluan dan peredaran zaman.

Contohnya Kebangkitan kecemerlangan tamadun Islam di Sepanyol Andalusia pada abad ke 8M adalah kerana pemimpin Islam pada ketika itu cintakan kepada ilmu pengetahuan. Kemunculan kota atau bandar bagi menampung pertambahan penduduk yang sedia ada dan yang datang untuk pelbagai aktiviti lain. Contoh pada peringakat awal Islam bandar Makkah dan Madinah sahaja yang ditadbirkan Islam, kemudian muncul pula bandar-bandar lain seperti di Afrika Utara, Afrika Tengah, Andalus dan lain-lain.

Wujud ketidakseragaman jenis bangsa yang memeluk Islam dan akhirnya turut sama-sama membentuk sebuah masyarakat Islam yang aktif dan maju.

Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

Perbezaan peranan yang dimainkan melahirkan pembahagian kerja seterusnya wujud suatu bentuk ekonomi bandar. Wujud bangunan-bangunan bersejarah yang menjadi keagungan generasi berikutnya seperti istana, masjid dan monumen-monumen penting lain yang mempunyai ciri-ciri senibina tersendiri.

Menurut sebahagian penulis-penulis antarabangsa, Islam adalah satu ciri tamadun Islam yang tidak boleh dipertikaikan kerana sebarang aktiviti orang Islam hanya boleh dilakukan dengan bebas di dalam negara Islam. Ciri-ciri khusus tamadun Islam terkandung dalam ciri-ciri keistimewaan tamadun Islam yang menggambarkan nilai sebenarnya ketamadunan Islam yang merupakan ciri-ciri yang membezakannya dengan tamadun yang lain.

Sumber matlamat dan tujuan kehidupan manusia adalah ditetapkan oleh Allah. Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir diturunkan kepada manusia mengandungi segala nilai, dasar, prinsip serta hukum-hakam yang membimbing manusia untuk mencapai perkembangan dan kesempurnaan hidupnya.

Ajaran-ajaran yang dibawa oleh al-Quran telah mewujudkan tamadun yang unggul yang dipersembahkan oleh Islam kepada kemanusiaan. Perkara-perkara yang berkaitan dengan halal haram, baik buruk, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh semuanya jelas tertera di dalam kitab Allah dan Sunnah rasul-Nya.

An overview of the human desire and descartes view of god

Ini berbeza dengan perundangan manusia yang dicipta oleh satu kumpulan atau bangsa yang tidak terjamin dari dipengaruhi oleh dorongan hawa nafsu dalam mewujudkan undang-undang tersebut. Ajarannya bersifat terbuka dan menerima semua tamadun atau kebudayaan asalkan tidak bertentangan dengan akidah, syariah dan akhlak Islam. Pada peringkat awal, Islam dibawa oleh bangsa Arab diketuai oleh Rasulullah s. Sikap Islam amat menghargai perkara yang berfaedah bagi kepentingan ummah.

Oleh itu pada hari ini dunia telah menyaksikan realiti bahawa kebudayaan Arab, Parsi, India, China, Greek dan lain-lain yang bertepatan dengan al-Quran dan al-Sunnah menjadi sumber terbesar dalam tamadun Islam. Ia bertujuan untuk meningkatkan taraf kemanusiaan ke peringkat yang sempurna sesuai dengan kejadian manusia itu sendiri.

Oleh itulah Allah telah menurunkan Islam kepada umat manusia untuk diaplikasikan di dunia ini. Segala kepatuhan terhadap suruhan Allah adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Ajaran-ajaran dan nilai yang di bawa oleh Islam adalah bertujuan untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Tamadun Islam tidak menghadkan batas-batas dalam kehidupan manusia. Tidak terikat kepada bangsa-bangsa tertentu atau tempat tertentu tetapi ia milik seluruh manusia yang berpegang kepada al-Din.

Ini bermakna tamadun Islam sangat sesuai dengan segala situasi dan menepati keperluan dan peredaran zaman. Perkembangan tamadun Islam berpegang kepada konsep ummah dan tidak disandarkan kepada sesuatu bangsa atau sempadan geografi tertentu dan inilah yang membezakannya dengan tamadun lain seperti tamadun China, Greek, Parsi atau tamadun Barat hari ini.

Kesepaduan di antara tanggungjawab ibadah kepada Allah s. Ini adalah berbeza dengan tamadun Barat yang mengamalkan konsep dualisme dalam tamadunnya. Para sarjana yang lain pula perbezaan konsep tamadun islam dan tamadun barat sesebuah tamadun itu merosot bukan disebabkan oleh hukum sejarah. Kemerosotan sesebuah tamadun itu boleh dielakkan sekiranya mereka belajar dari sejarah dengan mengekalkan nilai-nilai yang baik.

Situasi seperti ini dapat diperhatikan di penghujung tamadun Romawi pada kurun ke 3M dan ke 4M. Kehidupan bertamadun sudah tidak perbezaan konsep tamadun islam dan tamadun barat lagi apabila sistem kenegaraan dan perundangan telah tidak dihormati malah dicabuli dengan sewenang-wenangnya.

Berdasarkan sejarah kemerosotan tamadun Yunani, Romawi dan Islam boleh dikaitkan dengan keruntuhan moral dan nilai terutama di kalangan pemimpin.

Sikap tertutup seperti ini sudah tentu merencatkan daya kreativiti dan inovatif sesebuah masyarakat yang seterusnya membawa mereka dalam keadaan beku atau jumud berpanjangan. Seorang tokoh pemikir semasa bernama Edward de Bono menyatakan bahawa sikap tertutup merupakan halangan yang paling besar terhadap anjakan paradigma paradigm shift.

Dalam sejarah dapat dilihat bagaimana tamadun Islam Uthmaniyah mengalami keruntuhan dari dalam disebabkan oleh sikap tertutup yang tidak mahu menerima perubahan teknologi dan sosial.

Faktor seperti ini juga merupakan salah satu penyebab kemerosotan sesebuah tamadun. Bagaimana pun faktor ini diluar kawalan manusia untuk menghalangnya daripada berlaku. Konsep Tamadun Barat Kebanyakan pemikir Barat lebih menonjolkan aspek pencapaian kebendaan atau material sebagai ukuran bagi menentukan sesebuah masyarakat itu bertamadun ataupun tidak.

Keadaan begini tidak aneh jika dirujuk kepada asas aspirasi tamadun Barat yang lebih merujuk kepada falsafah tamadun Yunani dan Romawi yang diwarisi masyarakat Barat sama ada melalui sistem politik, falsafah, pemikiran, sosial mahupun ilmu pengetahuan. Dengan lain perkataan, proses masyarakat terhadap material dengan menjadikan barang baru bagi keperluan tertentu.

Lucky strike rhetorical analysis essay